TNS Emori erakondade reitingute mõõtmise metoodika alates 2015. aastast

05.02.2015

Alates 2015. aasta jaanuarist kasutab TNS Emor erakondade reitingute mõõtmisel uuendatud ja kaasajastatud omnilähenemist, mille eesmärgiks on suurendada vastajate võrdseid võimalusi uuringuvalimisse sattumisel.

Inimeste eluviis on muutunud liikuvamaks, vaid kodudes on üha raskem kohata kõiki sihtrühmi. Uus omnimetoodika arvestab inimeste muutunud elulaadi, andmeid kogume nii tahvelarvuti abil tehtavate intervjuudega vastajate kodudes (nn TAPI näost näkku intervjuud) kui ka veebiintervjuudega (nn CAWI intervjuud). Vastajad on leitud mitmeastmelise juhuvalikuga, nii personaalintervjuudele vastajad kui ka veebiintervjuudeks eelvärvatud vastajad. Juhuvalim on esinduslik Eesti valimisealiste kodanike suhtes ja uuringute tulemused on võrreldavad TNS Emori varasemate erakondade reitingute seiretega.

TNS Emor testis ja valideeris omnimetoodikat kogu 2014. aasta jooksul. Meie otsus jätkata alates jaanuarist 2015 erakondade reitingute seiret omnimetoodikaga on põhjalikult kaalutud otsus ja kooskõlas uuringutööstuse üldiste rahvusvaheliste trendidega, kus üha suurema osatähtsusega on kombineeritud mudelid ja veebiintervjuud.

Igal meetodil on omad tugevused ja nõrkused ning nende konkreetne sobivus sõltub uuringu teemast, intervjuu pikkusest, sihtgrupi leidmise raskusest jne. Valimiseelsetes ja erakondade reitingute uuringutes on kõik meetodid suhteliselt samaväärsed – oluline on iga meetodi puhul selle asjatundlik ja kvaliteetne kasutamine. Näiteks 2014. aasta septembris toimunud Šotimaa iseseisvusreferendumi eelsed uuringud andsid sõltumata meetodist üsna sarnaseid tulemusid, kui võrrelda täpselt sama küsitlusperioodi tulemusi (ja elimineerida „ei oska öelda“). Šoti kogemus näitas, et kõige täpsemad valimiskäitumise prognoosid tehti toetudes veebiintervjuudele ja paneelvalimile. Edu tagas paneelvalim ning veebiintervjuude meetodi paindlikkus ja kiirus – see võimaldas hääletamispäeva hommikul mõõta viimase hetke hoiakute muutusi ja teha paari tunni pärast ehk hääletamispäeva lõunaks kõige täpsem prognoos. Eestis oli 2014. aastal kodus interneti kasutamise võimalus 89%-il 15–65-aastatest ja 65–74-aastaste hulgas oli see 49% (allikas: TNS Emori seireuuringud, valimis 12 000 vastajat).

Erakondade reitinguid mõõdab TNS Emor jätkuvalt küsimusega: “Kui homme toimuksid Riigikogu valimised ja sinna kandideeriksid toodud erakonnad, siis kelle poolt Te hääletaksite?” Mõõdetakse nende erakondade reitinguid, kes on Äriregistris registreeritud tegutsevatena ja on kandideerinud viimastel valimistel või kavatsevad seda teha. Küsimusele vastavad valmisealised EV kodanikud vanuses 18–74 aastat ning see küsimus mõõdab, milliseid erakondi valimisealised EV kodanikud Riigikogus näha soovivad.

2015. aasta uuringutulemused on võrreldavad varasemate aastate seirete tulemustega.

© AS Emor. Uuringute teave on autorikaitse objekt, kõik õigused kuuluvad AS Emorile.

 

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538