Eriolukorra radar: COVID-19 mõju Eesti elanikele ja ettevõtetele

Eriolukorra radar: COVID-19 mõju Eesti elanikele ja ettevõtetele

Erakordne aeg vajab kiireid ja ajakohaseid teabelahendusi, mis aitab teha kaalukaid juhtimis- ja kommunikatsiooniotsuseid.

Tajudes antud eriolukorras riigiasutuste ja ettevõtete suurenenud vajadust teistmoodi teabe järele, on Kantar Emor alustanud Eesti elanikkonna ja ettevõtete seiret, aitamaks mõista:

 • Kuidas käitub Eesti inimene globaalses eriolukorras?
 • Millises infoväljas ta elab? Keda usaldab?
 • Milline on tema kindlustunne ja hoiakud?
 • Millised on muutused olulistes hoiakutes ja tarbijakäitumises nädalate lõikes?
 • Milline on Eesti ettevõtete kindlustunne, hoiakud ja tulevikuperspektiiv kuu lõikes?
Uuringul on kaks sihtrühma: Eesti elanikud ning Eesti ettevõtted

Elanikkonna seire eesmärk on monitoorida Eesti elanike hoiakuid, kindlustunnet, ostukäitumist ja infovälja eriolukorras, kaardistades järgmised teemaplokid:

 • Kindlustunde indeks, mis koosneb kolmest komponendist: finantsiline ja emotsionaalne kindlustunne ning lähituleviku vaade.
 • Infoväli (milliseid infoallikaid kasutatakse ja milliseid usaldatakse).
 • Tarbijakäitumine (ostuotsused kaubagruppide lõikes, rahakasutus, ostuplaanid).
 • Üldised hoiakud ja suhtumine eriolukorda.

Teave aitab mõista Eesti elanikkonna hoiakuid, (tarbija-)käitumist ja infokasutust, et anda sisendit juhtimisotsusteks ning strateegilise kommunikatsiooni planeerimiseks ettevõtetele ja riigiasutustele.

Ettevõtete seire fookuses on Eesti ettevõtete kindlustunne, äritegevuse plaanid, aktuaalsed väljakutsed COVID-19 eriolukorras ning hinnang eriolukorra mõjule erinevates sektorites.

Täpsemalt kaardistame kord kuus järgmised teemaplokid:

 • Kindlustunde indeks ja plaanid edasise tegevuse suhtes.
 • Hinnang eriolukorra mõjule erinevates sektorites lühiajalises ning keskpikas perspektiivis (töötlev tööstus, ehitus, veondus, majutus/toitlustus, info/side, meelelahutus, kaubandus).
 • Ilmnenud probleemid ettevõtte tegevuse tagamisel, sh partnerite, töötajate, poliitikaga seoses.
 • Infoväli ning üldised hoiakud ja suhtumine eriolukorda.

Teave annab ettevõtete tunnetuse COVID-19 eriolukorras, selle mõjust ja perspektiividest.

Elanikkonna seire toimub kord nädalas (uuringulaine algus esmaspäeviti, tulemused reedeks) ning ettevõtete seire vähemalt kord kuus kuni vähemalt eriolukorra lõppemiseni.

Uuring toimub veebiküsitlusena ning aruanne on kättesaadav interaktiivse Power BI väljundina, kus tulemusi on võimalik vaadata erinevate sotsiaaldemograafiliste  ning muude taustatunnuste lõikes.

Huvi korral võta ühendust:

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Emori uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi kõrvalt Google’i.