Ristiku- ja Pääsukesemärk toidul on hästi tuntud

14.11.2008

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tänavu tellitud toidukvaliteedimärkide tundmise uuringu kohaselt on Tunnustatud Maitse Ristiku- ja Tunnustatud Eesti Maitse Pääsukesemärgi tuntuse tase kolme viimase uuringuperioodi vältel püsinud muutumatuna ja jätkuvalt kõrge. Kahest märgist vähemalt ühte on märganud 84 protsenti 15-74-aastastest Eestimaa elanikest.

TNS Emor küsitles uuringu käigus 1000 Eesti elanikku. Uuringu eesmärk oli teada saada, kuidas on muutunud tarbija teadlikkus kvaliteedimärkidest ja nende märkamise tase toidukaupadel.

Uuringust selgus, et märke märgatakse sagedamini toote pakendil (rohkem kui kolm neljandikku vastajatest), kauplustes ja/või reklaamides (34 protsenti vastajatest).

Märkide tuntus on kõrgem eestlaste, suurema sissetulekuga inimeste, maapiirkondade elanike ja kõrgharidusega vastajate seas. Regiooniti paistab märkide kõrgema tuntusega silma Lõuna-Eesti (96% vastajatest), madalaim on see aga Virumaal. Siiski on märke märganud 63 protsenti mitte-eestlastest, kes elavad põhiliselt just seal piirkonnas.

Kahest märgist on läbi aastate olnud tuntum Tunnustatud Eesti Maitse Pääsukesemärk, seda tunneb kaheksa inimest kümnest. Pääsukesemärgi tuntuim omadus on Eestis toodetud toode (69%), sellele järgneb tooraine kodumaisus (59%) ja kvaliteet (48%). Kuid ka Tunnustatud Maitse Ristikumärki tunneb üle poole vastajatest ehk kuus inimest kümnest. Selle märgi puhul on tuntuim omadus kvaliteet (57%), sellele järgneb Eestis toodetud (56%).

Märgiga tooteid eelistab alati ca 20% ning mõnikord 60% vastanuist. Usaldus märkide vastu on läbi aastate püsinud kõrge, tänavune uuring toob välja usalduse kasvu trendi.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda hindab toidukaupade kvaliteeti 1998. aastast alates. Toite hindavad toidueksperdid. Kõik hindamisele esitatud tooted läbivad nii laboratoorse kui ka sensoorse hindamise. Toodetele tehakse ka kvaliteedi järelkontrolli. Tänavu sai kvaliteedimärgi kokku 66 toodet.

Tänavused Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse tunnistused antakse ettevõtetele pidulikult üle homme, 14. novembril Põltsamaal.

Artikkel avaldatud Eesti Päevalehes 13.11.2008.

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8539