Partnersuhete tugevuse kaardistus ja arendamine

Paljude ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonide jaoks ei too tulemuslikud partnersuhted kaudset kasu, vaid on pikaajaliste eesmärkide täitmisel kriitiliseks eduteguriks – edu sünnib tihedas koostöös oma allhankijate, tarnijate jt võtmepartneritega.

Seepärast on oluline ettevõtte partnerlussuhteid ka süsteemselt juhtida ning arendada. Kantari lähenemine annab objektiivse hinnangu ettevõtte partnersuhete tugevusele nii erinevates võtmesegmentides kui ka tervikuna.

Kantari analüüsimeetodid võimaldavad hinnata, kuhu panustades on võimalik oma ettevõtte partnerite rahulolu ja partnersuhete tulemuslikkust enim tõsta ning vastupidi, kuhu panustamisel pole nii suurt mõtet. Uuringust saadavat teavet on võimalik kasutada nii praktilisemate tegevuskavade loomiseks kui ka osalise sisendina laiapõhjaliste partnersuhete strateegiate loomiseks või olemasolevate uuendamiseks.

Uuringu sisu

Uuring kaardistab ettevõtte partnerite hinnangute alusel suhete võtmetugevused ja -nõrkused, et anda sisendit edasiste tegevusplaanide loomiseks.

Uuringu ettevalmistuse faasis kaardistame ettevõtte vajadused ja ootused, õpime tundma ettevõtte partnersuhete iseloomu ja nende juhtimise aluseid ning töötame selle põhjal koostöös ettevõttega välja konkreetse uuringuplaani.

Uuringus sisalduvad teemaplokid ja küsimused ei ole kindlalt määratletud, kuid partnersuhete uuringus analüüsitakse reeglina hinnanguid omavahelise koostöö edukusele ning infovahetusele ja suhtlusele. Uuringusse lisatavad teemad sõltuvad alati partnersuhete spetsiifikast – tihti käsitlevad need hankekorralduse ja -lepingute täitmisega seotud aspekte, arendustegevusi, rahulolu erinevate teenustega ja klienditoega jm.

Partnerid võivad koostööga seotud teatud aspektidele anda nõrga hinnangu, ent kõik nõrkused ei ole kriitilise tähtsusega ning panustamine viimaste parandamisse ei ole tulus. Oma analüüsis keskendume just partnersuhete tugevust keskmisest enam mõjutavatele teguritele.

Kantaris välja töötatud uuringumetoodika on rahvusvaheliselt testitud. Võtmemõõdikuna on kasutusel partnersuhete tugevuse TRI*M indeks. Selle alusel saab võrrelda oma organisatsiooni tulemusi ja jälgida muutusi ajas. Meie mudel arvestab nii partnerite rahulolu konkreetselt teie ettevõttega kui ka suhtelises võrdluses teie ettevõttele lähedaste organisatsioonidega.

Kliendid meist:

„Eduka ettevõtte edasiarengu üheks oluliseks aluseks on sujuv koostöö oma partnerite ehk tarnijatega. Partnersuhete uuring aitab meil selgust saada nende suhete tugevustest ja kitsaskohtadest, mis omakorda võimaldab valitud strateegiat kohandada näoga parima tulemuse poole. Esmakordselt uuringu eesmärgi ja sisu koostamine vajab aega ning julget sisendit, aga tasu selle eest on järgnevate aastate uuringutulemuste omavaheline võrdlus, mida on raske ülehinnata. Tänaseks oleme koostöös Kantar Emoriga kogu selle tee edukalt läbi käinud ning oleme kavandamas järgmist partnersuhete uuringut, mille tulemusi ootame põnevusega. Täna toimetab kogu ettevõte teadlikult aspektide ja küsimustega, mis tulid välja eelmisest uuringust. Kokkuvõtvalt oli esmakordse partnersuhete uuringu läbiviimine vajalik, arendav ja kindlasti ettevõtet edasiviiv kogemus.” – Allan Hani, Riigi Kinnisvara AS tarnijasuhete osakonna juht

 

„Emoriga koostöös tehtud hankepartnerite uuring andis meile põhjaliku pildi sellest, mida partnerid meilt ootavad ja kuidas saaksime koostööd parandada.“ – Kristina Grau, Riigi Kaitseinvesteeringute keskuse personali- ja arendusjuht

Küsi lisainfot:

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

+372 626 8534

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.