Töötajakogemuse tervikvaade

Kuidas luua hästi toimivat organisatsiooni

Kas ettevõtte töötajad on tülikas kuluartikkel või asendamatu ja väärtuslik vara sõltub iga organisatsiooni kultuurist ja suhtumisest. Meie usume, et just inimesed on need, kes annavad organisatsioonile näo ning töötajate pühendumusest ja motiveeritusest sõltub ettevõtte edu.

Mida töötaja mõtleb, arvab ja tunneb nii oma töö, ülemuste kui ka organisatsiooni suhtes määrabki selle, milline on tema panus organisatsiooni töösse, mainesse ja arengusse. Töötajate tundmine aitab juhtidel mõista ja motiveerida töötajaid ning läbi töötajate pühendumuse kasvu tugevdada kliendisuhteid ja tõsta kogu ettevõtte kasumlikkust.

Töötajakogemuse teekonna kaardistamine alates tööandja valikust kuni organisatsioonist lahkumiseni on edukal organisatsioonil olulisel kohal. Töötajakogemuse juhtimine on pidev protsess, mis nõuab mõõtmist, monitoorimist ning analüüsi.

Kantari lähenemine aitab juhtida töötajakogemuse mõistmise ja parandamise programmi ja protsesse.

Tööandjate maine trendiuuring

Milline on täna teie ettevõtte positsioon eelistatud tööandjate pingereas? Kas ja kuidas eristute oma lähimatest konkurentidest? Mida arvatakse teie ettevõtte edukusest ja stabiilsusest tööandjana, arenguvõimalustest, palgatasemest ja paljudest muudest töötajaile olulistest aspektidest?

Tööandjate maine trendiuuring aitab mõista, miks töötajate eelistused on just sellised ning kuidas saate oma ettevõtte positsiooni parandada.

TRI*M HiPO

Strateegiline uuring TRI*M HiPO mõõdab lisaks töötajate pühendumusele ka pühendumust klientidele ja organisatsiooni eesmärkidele. Uuring annab selged ja praktiliselt elluviidavad suunised, kuidas parandada oma organisatsiooni toimimist, kuidas hoida ja kaasata töötajaid ning tagada, et nad lähtuvad igapäevatöös organisatsiooni strateegiast.

Strateegiauuringus kaardistame organisatsiooni tugevused ja nõrkused neljas põhivaldkonnas: pühendumus, juhtimine, organisatsiooni võimekus ning eesmärgid ja strateegia.

Töösuhte algus ja lõpp – Onboarding ja Exit

Töösuhte elukaarel on erinevad etapid, peamised neist – nagu näiteks värbamisprotsess või töösuhte lõpp – on lihtsalt identifitseeritavad.

Onboarding on pidevuuring, mille abil mõõdame süsteemselt uute töötajate sisseelamise edukust organisatsioonis.

Uuring annab sisendi vajalikeks arendustegevusteks ning aitab luua positiivsete muutuste strateegiaid ja kujundada aktiivselt uute kolleegide töötajakogemust ning nende sujuvamat sisseelamist organisatsiooni.

Seirega saavad alustada kõik organisatsioonid, ka need, kellel puudub formaalne sisseelamisprogramm töötajatele.

Exit uuringuga kogume organisatsioonist lahkuvatelt töötajatelt töösuhte lõppedes süsteemset tagasisidet lahkumise motiivide, nende suhtelise olulisuse ning tööandja kuvandi kohta.

Ettevõtete jaoks on oluline kaardistada nii lahkuvate töötajate motiivid kui ka laiemalt see, millist kuvandit viimased oma endisest tööandjast edasi kannavad – kas nad on positiivsed eestkostjad või suhtuvad oma viimasesse tööandjasse teatud põhjustel negatiivselt.

Exit uuring võimaldab koguda väärtuslikku teavet ja annab olulise sisendi tegevuste plaanimiseks vähendamaks tööjõu voolavust.

Loe onboarding ja exit uuringu kohta pikemalt.

360° tagasiside juhtimiskvaliteedi hindamiseks

360° tagasiside uuring aitab organisatsioonil välja selgitada juhtide ja töötajate ühised ja individuaalsed tugevused ning arenguvajadused.

360° tagasiside uuring eeldab organisatsioonis head sisekommunikatsiooni ning uuringus osalejad peavad teadma, mis on hindamise eesmärk ja väärtus ning mida hindamise tulemustega edasi tehakse.

Pulsiseire – töötajakogemuse vajaduspõhine hindamine

Pulsiseire on vajalik tegevusplaani olulistes ajakohtades, mõõdab tegevusplaani elluviimise edukust ning töötajate pühendumust. Pulsiseire täiendab strateegilist TRI*M HiPO uuringut.

 

Muutuste juhtimine käitumisteaduste praktikate abil – Veena&Müksa töötuba

Viimasel kümnendil on nii avalikus kui ka erasektoris populaarsust kogunud nn müksamine (ingl nudging), mis arvestab inimloomuse omapära ning suunab inimese käitumist läbi oskuslikult kujundatud konteksti.

Müksamine on vajalik tööriist, sest organisatsiooni juhtimisel on pea kõikide väljakutsete lahendamine mingil määral seotud inimeste käitumise muutmisega.

Veena&Müksa on Kantar Emori loodud töötuba, mis võtab kokku kümme olulist inimkäitumist suunavat printsiipi, mille mõjukus on käitumisökonoomika ja -psühholoogia valdkonna teadusuuringutega kinnitatud.

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

+372 626 8534

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.