Töötajate onboarding ja exit uuringud

Töösuhte elukaarel on erinevad etapid, peamised neist – nagu näiteks värbamisprotsess või töösuhte lõpp – on lihtsalt identifitseeritavad.

Oluliselt keerulisem on saada terviklikku ülevaadet töötaja elukaarest ning objektiivselt hinnata, millist tüüpi tegevused on konkreetses etapis kriitilise tähtsusega ja vajalikud. Kuidas seada panustamise prioriteete ja hinnata tehtud investeeringute tõhusust?

Sellele on võimalik vastuseid leida erinevate organisatsiooniuuringutega, hoides samas selget fookust. Uue põlvkonna uuringutes on selges fookuses konkreetsed töötaja elukaare etapid, eelkõige sisseelamisprotsess ning ettevõttest lahkumine, mis vajavad järjepidevamat seiret.

Uue töötaja sisseelamine ehk onboarding

Kindlustamaks, et töötaja sulanduks organisatsiooni võimalikult kiiresti, hakkaks väärtust looma ning paralleelselt väheneks tööjõu voolavus uute töötajate seas, osutab üha enam ettevõtteid sisseelamisele eraldi tähelepanu, seda protsessi läbimõeldumalt ja teadlikult kujundades ning juhtides. Olukord, kus uus töötaja tunneb end organisatsiooniga liitudes hästi, oodatud ja väärtustatuna, on samavõrd oluline nii töötajale kui ka tööandjale. Eduka sisseelamise tagamine aitab märkimisväärsel tasemel vähendada hiljuti värvatute voolavust ning sellega seotud kulusid ettevõttele, luues soodsa aluse rahulolevamate, pühendunumate ning organisatsioonile lojaalsete töötajate kujunemiseks pikemas perspektiivis.

Onboarding on pidevuuring, mille abil mõõdetakse süsteemselt uute töötajate sisseelamise edukust organisatsioonis. Saadud tulemused annavad konkreetseid viiteid vajalikeks arendustegevusteks (üksikud ebakõlad või komplekssemad probleemid, mis võivad seotud olla nt värbamisprotsessi, uute töötajate üldise sisseelamise, oluliste täitumata ootustega tööandja suhtes, koolituste jm kaardistatavate teguritega). Uuringust saadav teave aitab saada terviklikuma ülevaate uuete töötajate sisseelamisest ettevõttes ning aitab ühtlasi kindlaks määrata strateegiad positiivsete muutuste juhtimiseks ning uute töötajate töötajakogemuse parendamiseks.

Lahkuva töötaja ehk exit uuring

Ettevõtete jaoks on oluline kaardistada nii lahkuvate töötajate motiivid kui ka laiemalt see, millist kuvandit viimased oma endisest tööandjast edasi kannavad – kas nad on positiivsed eestkostjad või suhtuvad oma viimasesse tööandjasse teatud põhjustel negatiivselt.

Lahkuvatelt töötajatelt tagasiside kogumine annab oma panuse organisatsiooni jätkusuutlikusse arengusse ja paremasse konkurentsivõimesse. Exit uuringuga kogutakse lahkuvatelt töötajatelt töösuhte lõppedes süsteemset tagasisidet lahkumise motiivide, nende suhtelise olulisuse ning selle kohta, milline on tööandja kuvand lahkuva töötaja silmis. Hästi üles ehitatud exit uuring võimaldab koguda pidevat väärtuslikku teavet ja on oluliseks sisendiks tegevusplaanide tegemisel, mis hõlmavad töökeskkonnas ning -korralduses vähemasti jõukohaste muudatuste sisseviimist.

Küsi pakkumist:

Mari-Ann Ploom

Mari-Ann Ploom

Uuringuekspert

+372 626 8436

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.