Andmekaitse tingimused

Koostööks Kantar Emoriga palume esmalt tutvuda käesolevate andmekaitse tingimustega.

Millega me tegeleme

Kantar Emor (ärinimega „aktsiaselts Emor” või edaspidi ka „Emor”) on osa maailma juhtivast teabe- ja konsultatsiooniettevõttest Kantar. Meie eesmärk on inspireerida kliente, töötajaid ja kogu ühiskonda olema loov ja edukas. Meie Kantar Emoris suhtleme igal aastal üle veerand miljoni Eesti inimesega, meie vastajatega; kogu Kantar üle maailma aga 80 miljoni inimesega aastas. Kantar Emori mitmekesine ja lai teadmus tarbijate käitumisest ja tulevikusuundumustest üha täieneb. Koos kogu Kantariga on meie teadmiste- ja vaatering veelgi laiem.

Meie tegevus hõlmab uuringuid, mis saavad teoks vaid meie vastajate toel, aitamaks tulevikus langetada õigeid otsuseid.

Millistest õiguslikest alustest me oma tegevuses lähtume

Uuringute läbiviimisel järgime kõiki häid uuringutavasid ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu Esomar avaliku arvamuse küsitluse läbiviimise reegleid, mille oluliseks osaks on ka vastajate õiguste ja konfidentsiaalsuse kaitse.

Isikuandmete kaitsel lähtume andmekaitsealastest Euroopa Liidu ja Eesti siseriiklikest õigusaktidest.

Üldpõhimõtted, mis on meile isikuandmete töötlemisel aluseks

Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus – nii Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 otsesõnu väljendatuna kui Eesti Vabariigi põhiseaduse § 26 kaudu sisustatuna. Neidsamu põhiõigusi austame me oma igapäevases tegevuses ning pöörame isikuandmete kaitsele ja seeläbi teie õiguste tagamisele pidevalt tähelepanu.

Meie andmekaitse tingimused baseeruvad nõudel kaitsta meist sõltuvalt oma klientide ja koostööpartnerite privaatsust. Meie andmekaitse tingimuste aluseks on usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning meie eesmärk on tagada, et oma klientidelt ja koostööpartneritelt saadud isikuandmete töötlemine oleks seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

Käesolevad andmekaitse tingimused on välja töötatud eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise läbipaistvus ja andmesubjekti õigus „olla teavitatud“.

Kuidas me teieni jõuame, kui olete meie koostööpartner uuringus vastajana

Kui teeme küsitlustööd volitatud töötlejana, oleme teie kontaktid saanud konkreetse uuringu tellijalt, kes ühtlasi on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmete vastutava töötleja kohustuseks on tagada teie-poolse nõusoleku olemasolu meile teie andmete edastamiseks või tagada, et tal on andmete avaldamiseks muu alus isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt, et saaksime teie kaasabil konkreetse uuringu läbi viia.

Telefoniküsitluses ei ole meie esmane pöördumine teie poole meie teadlik helistamine teile, vaid teie telefoninumbri genereerib spetsiaalne tarkvaraprogramm juhuvaliku alusel.

Enne teile helistamist me kontrollime, et juhuvalikuga genereeritud number ei oleks meie „ära helista” loetelus (juhul, kui olete varasemalt sellise palve meile edastanud).

Peale meie-poolset esmast helistamist pöördume teie poole telefoni teel teadlikult vaid siis, kui olete avaldanud nõusolekut tulevikus läbiviidavates uuringutes küsitletavana osaleda ja lubanud oma telefoninumbrile helistada.

Veebiküsitluste läbiviimisel pöördume teie poole vaid siis, kui olete meile uuringutes osalemise eesmärgil andnud oma e-posti aadressi (välja arvatud juhul, kui teeme küsitlust isikuandmete volitatud töötlejana (vt selle kohta ülal)).

Samuti võime avaldada üleskutse uuringu raames küsitluses osalemiseks sotsiaalmeedia vahendusel.

Näost näkku või ka ukselt uksele vormis küsitlustes osalemiseks ettepaneku tegemiseks pöördume teie poole juhuvalikul põhineva lähteaadressi või kaardipõhiste aadresside juhuvaliku alusel.

Fookusgrupiuuringu puhul kasutame vastajate leidmiseks erinevaid meetodeid. Lisaks tavapärasele veebiküsitlusele kasutame ka nn „lumepallimeetodit”, mille puhul soovitab teid meile meie varasem koostööpartner. Samuti võime avaldada üleskutse uuringu raames küsitluses osalemiseks sotsiaalmeedia vahendusel. Kui olete andnud nõusoleku „fookusgrupiuuringus” osalemiseks, küsime ka teie nime ja telefoninumbri, et saaksime teiega personaalselt ühendust võtta, et kokku leppida konkreetses uuringus osalemise tingimustes. Uuringu lõppanalüüsi nimetatud andmed ei jõua.

Teleauditooriumi mõõdikuuringus osalemiseks pöördume teie poole esmalt telefoni teel. Teie telefoninumbri genereerib spetsiaalne tarkvaraprogramm juhuvaliku alusel. Kui meie esmasel pöördumisel annate meile nõusoleku uuringus osalemiseks, lepime teiega vajadusel hiljem kokku täpsemates uuringus osalemise tingimustes.

Laste küsitlused spetsiaalsete, lastele suunatud uuringute raames toimuvad enamasti juhuvaliku alusel ukselt-uksele-meetodil või telefoni teel, küsides eelnevalt lapsevanema nõusolekut. Eelneval kokkuleppel koolidega võime küsitlusi teostada ka koolides läbiviidavate anonüümsete küsitlustena.

Teil on alati õigus kas konkreetse uuringu raames või üldisemalt meie poolt läbiviidavates uuringutes vastajana osalemisest keelduda. Austame ja arvestame teie seisukohtadega.

Millised andmed on meile teie kui vastaja kohta vajalikud

Küsitluse käigus küsime teie isikuandmeid, et teie nõusolekul lisada teid Emori vastajate andmebaasi.

Kui olete meie esmasel pöördumisel andnud nõusoleku konkreetses uuringus või üldisemalt meie poolt läbiviidavates uuringutes vastajana osalemiseks, võib, sõltuvalt uuringust, olla meile oluline teie sugu, vanus, elukoht laiemalt, teie haridus ning teiega kontakti saamise eesmärgil teie poolt meile antud e-posti aadress ja/või telefoninumber. Üldjuhul me ei vaja ja seega puuduvad meil andmed teie nime (välja arvatud projektipõhised kokkulepped, näiteks „fookusgrupiuuring”), isikukoodi, täpse elukoha-aadressi, ameti ja ka töökoha kohta.

Kui olete osalenud meie poolt läbiviidud konkreetses uuringus, võime sama uuringu raames pöörduda teie poole täiendavalt küsitlustulemuste järelkontrolli tegemiseks, et kontrollida küsitluse läbiviimise korrektsust.

Kui olete osalenud vastajana meie poolt läbiviidud uuringus, kus loosime vastanute seas välja kinkekaardid, kasutame teie poolt meile edastatud kontaktandmeid teile võidu korral kingi edastamiseks.

Uuringu käigus teie poolt meie küsimustele antavad vastused ei ole tuvastatavad ja seostatavad isikuga, välja arvatud juhul kui oleme konkreetselt küsinud nõusolekut ning te olete andnud konkreetse nõusoleku teatud vastuste sidumiseks.

Milliseid andmeid me oma äritegevuseks täiendavalt kogume

Kui pöördute meie poole täiendava teabe, veebiteenustele ligipääsu või pakkumuse saamiseks, võime küsida teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi selleks, et edastada teile soovitud teave, ligipääs või pakkumus.

Milliseid andmeid kogume veebilehel

Kui tellite meie uudiskirja, on meile oluline teie e-posti aadress. Uudiskirja saamisest on teil võimalik loobuda, kasutades unsubscribe linki uudiskirja lõpus või võttes meiega ühendust e-posti aadressil emor@emor.ee.

Kogume ka meie veebilehe külastuste infot, sh andmeid veebilehe liikluse ning asukoha kohta jm statistikat. Selline teave on statistiline ülevaade kasutajate ajaloost ja käitumismustritest ning ei sisalda üksikkülastaja andmeid. Andmeid kasutame vaid selleks, et saaksime teada, millised veebilehed, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Saadud teabe alusel saame oma veebilehte vajadusel täiustada.

Mis on küpsised ja millisel eesmärgil me neid kasutame

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt teie kasutatavasse seadmesse salvestab. Emori veebileht kasutab küpsiseid, et teha teie kasutajakogemus mugavamaks ja meie veebilehe kasutamine sujuvamaks.

Küpsiste abil kogutav informatsioon võib-olla näiteks IP aadress, veebilehitseja tüüp, internetiteenuse pakkuja, veebilehed kust te meie veebilehele jõuate ning kuhu edasi lähete, arvuti operatsioonisüsteem ja kuupäeva ajatempel.

Me võime kasutada küpsiseid ka Emori veebiteenuste ning kliendi jaoks loodud uuringute tulemuste edastamise veebikeskkonnas. Sellisel viisil automaatselt kogutud teave annab meile anonüümse, üldistatud statistika veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas klient meie veebilehte ning muid meie veebipõhiseid keskkondi kasutab. Sellise teabe alusel saame vajadusel oma veebilehte ning veebipõhiseid teenuseid veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks muuta.

Kui te küpsiste kasutamisega ei nõustu, võite oma seadmes salvestatud küpsised blokeerida, muutes oma veebilehitsejas vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi aga meie veebileht korrektselt toimida ning kõik teenused ei pruugi teile kättesaadavad olla.

Kellele võime edastada teie andmeid

Me ei avalda teie isikuandmeid, sealhulgas teie e-posti aadressi ja telefoni kolmandatele isikutele ilma teie teadmiseta ja nõusolekuta, välja arvatud, kui andmete edastamine on vajalik ja põhjendatud alljärgnevates olukordades tegutsemiseks.

Me võime teie andmeid jagada kolmandate isikutega, kes aitavad uuringuid ja küsitlusi läbi viia, toimetavad kohale kinkekaarte, paigaldavad telerivaatamise uuringuteks vajalikku tehnikat või pakuvad majutusteenust veebipõhistele uuringutele („volitatud töötlejad“). Kõik piiriülesed andmeliikumised on turvalised ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

Kantar grupi teised tütarettevõtted võivad koguda, salvestada, edastada ja käsitleda teie andmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires. Nii kolmandatel isikutel, kui ka Kantar grupi tütarettevõtetel on meiega sõlmitud leping, mille kohaselt nad on kohustatud neile edastatud andmeid hoidma konfidentsiaalsetena ning rakendama andmekaitse turvameetmeid.

Veebiküsitlustes osalemise kutsete saatmiseks kasutame järgmisi allhankijaid:

  • Mailjet SAS (13 – 13 bis Rue de l’Aubrac, 75012 PARIS, France) – e-mailide saatmiseks, e-mailid saadetakse Mailjet Euroopa serverite kaudu;
  • LINK Mobility Poland Sp.z.o.o. Poola – SMS-kutsete saatmiseks;
  • NIPO Software B.V, Holland – uuringuplatvormi Nfield Online kasutamine uuringus osalejatele e-maili teel vastamiskutsete saatmiseks ja vastamise võimaldamiseks.

Kliendi kui vastutava töötleja eelistusest ning konkreetsest projektist lähtudes võime kasutada ka järgmisi allhankijaid:

  •  Ameerika Ühendriikide ettevõte The Rocket Science Group LLC.

Veebirakenduste majutuseks kasutame alljärgnevaid allhankijaid:

  •  Microsoft Azure pilveteenused Euroopa serveritel (Microsoft Ireland Operations Ltd.).

Uudiskirjade edastamiseks kasutame Ameerika Ühendriikide ettevõtet The Rocket Science Group LLC. Andmeedastuses piisava kaitse tagamiseks tugineme standardsetele andmekaitseklauslitele.

Millised õigused teile kaasnevad, kui meile oma isikuandmed usaldate

Selleks, et taotleda ligipääsu oma isikuandmetele, palun pöörduge meie poole sellekohase sooviavaldusega kirjalikult. Meie kontaktandmed leiate selgituse alt „Kuidas meiega ühendust võtta”.

Lisaks on teil õigus oma andmete muutmiseks; teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist ning teil on õigus igal ajal oma nõusolek meile usaldatud isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Teie pöördumisest tulenevad muudatused viime sisse esimesel võimalusel.

Kui olete tuvastanud oma õiguste rikkumise, on teil põhjendatud aluse esinemisel õigus pöörduda kaebusega isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle järelevalvet teostava asutuse (Andmekaitse Inspektsioon) poole.

Kuidas me tagame teie isikuandmete hoidmise turvalisuse

Meie eesmärk on igakülgselt kaitsta teie poolt meile usaldatud isikuandmeid volitamata juurdepääsu eest. Teie poolt meile üleantud isikuandmete lubamatu juurdepääsu vältimiseks oleme võtnud kasutusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed. Meie turvameetmed on kooskõlas üldtunnustatud standarditega, mida kasutatakse isikuandmete kaitseks.

Kõikidel meie töötajatel lasub kohustus järgida meie ettevõttes rakendatavaid konfidentsiaalsus- ja turvalisusnõudeid.

Kui kaua me teie isikuandmeid hoiame

Me minimeerime salvestatud andmete hulka ja säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik eesmärgil, millest lähtuvalt te oma andmete edastamiseks nõusoleku andsite, kuid mitte kauem kui 12 kuud arvates uuringu lõppemisest, välja arvatud juhul, kui meil ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis seab teistsuguse tähtaja andmete säilitamiseks. Kui vajadus teie andmete säilitamiseks kaob, kustutame teie andmed turvaliselt ja lõplikult.

Meie elektroonilisi süsteeme arhiveeritakse automaatselt. Arhiive hoitakse kindla ajaperioodi vältel rangelt kontrollitud keskkonnas. Kui kehtivusaeg on möödas, kustutatakse andmed ja füüsilised meediumid hävitatakse.

Muudatused meie andmekaitse tingimustes

Põhjendatud vajaduse esinemisel ja kooskõlas seadustega võivad meie andmekaitse tingimuste sätted aja jooksul muutuda. Me ei vähenda teie õigusi, mis privaatsuspõhimõtetest tulenevad, ilma teie sõnaselge nõusolekuta. Postitame teate andmekaitse tingimuste mistahes muudatustest koheselt oma kodulehel.

Millistest allikatest saada lisateavet isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes

Täiendavat teavet isikuandmete privaatsusega seotud küsimustes leiate Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (ametlikult – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. – ELT L 119, 04.05.2016, lk 1-88).

Isikuandmete kaitse üldmääruse Eesti Vabariigis rakendamise erisusi reguleerib Riigikogus vastuvõetud isikuandmete kaitse seadus.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on käesolevatest andmekaitse tingimustest tulenevaid lisaküsimusi või kui te soovite meile usaldatud isikuandmetes teha muudatusi, parandusi, täpsustusi või kui te soovite oma varasema nõusoleku tagasi võtta, palun saatke meile e-kiri meie e-postiaadressil andmekaitse@emor.ee.

Vastame teie pöördumisele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Käesolevad andmekaitse tingimused on kehtestatud AS Emor juhatuse poolt 17. mail 2023.

Palun tutvuge ka meie veebilehe kasutustingimustega.

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.