Tutvu värske jätkusuutliku turunduse raporti tulemustega

01.06.2023

Kantari ja WFA värske raport Sustainable Marketing 2030 annab huvitavaid andmeid sellest, kuhu on turundus liikumas jätkusuutlikkuse teekonnal ja mis punktis ollakse praegu. Turunduseksperdid üle maailma mõistavad, et neil on oluline roll jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisel ning selles, et brändid vastaksid tarbijate ootustele ja nõudmistele. Samas aina enam tajutakse lünka enda teadmiste ja ootuste vahel jätkusuutlikkuse pöörde elluviimisel. See näitab, et mõistetakse hästi, et see, mida ettevõtted praegu teevad, ei ole piisav.

Suur osa (39%) vastajatest teeb alles oma esimesi samme jätkusuutlikkuse teekonnal. Valdav enamik (90%) turundusekspertidest nõustub, et ettevõtte jätkusuutlikkuse kava peab olema ambitsioonikam ning 94% leiab, et tuleks olla julgem ja katsetada muutuse elluviimiseks senisest rohkem.

„Turunduseksertidel on oskus võtta teadusandmed ja anda need inimestele edasi tähenduslikul moel. Nüüd rohkem kui kunagi varem vajame turundusinimeste loovust, teadmisi turu toimimisest ja loojutustamise oskust,“ rääkis Cambridge Institute of Sustainability Leadership esindaja Charlie Thompson.

Võrreldes 2021. aastaga on kasvanud 26-lt 43%-le nende osakaal, kellel on jätkusuutlikkuse võtmemõõdikud turunduse tulemuste kajastamisel kaetud. Kuigi peljatakse süüdistusi rohepesus, ütleb 82% vastanutest, et ettevõtted peaksid oma jätkusuutlikkuse pingutustest avalikkuse/ klientide teavitamisel olema julgemad. Kahe aastaga on tõusnud ka nende osakaal (25%-lt 41-le), kes ütlevad, et nende ettevõttel on olemas oma jätkusuutlikkuse lugu ja nad on uhked selle kajastamisel.

Üle poole (54%) vastanutest nõustub, et kliente on vaja teavitada, mis ühe või teise valikuga jätkusuutlikkuse võtmes kaasneb.

Innovatsiooni ja loovuse võimestamine

Võtmeküsimus paljude ettevõtete puhul on see, et mis takistab turunduseksperte tegutsemast soovitud suunas. Peamiste väljakutsetena nimetatakse vähest ettevõttesisest ressurssi; taju, et jätkusuutlikkuse pööre on kallis, ning robustset viisi edusammude mõõtmiseks.

Edusammudeks peavad ka turunduseksperdid tegema uuendusi ja olema loovad. Peamiste võimalustena nimetataksegi innovatsiooni (57%), uusi ärimudeleid (55%) ja klientide/ tarbijate teadlikkuse tõstmist (54%).

Nagu räägime ringmajandusest, sisaldab raport ka n-ö ringturunduse (circular marketing) kontseptsiooni. See aitab ümber mõtestada turunduse rolli ettevõttes ja tähendab võimet aidata kasvule kaasa nii, et see oleks arvestav jätkusuutlikkuse põhimõtetega. Selles kontseptsioonis on esikohal jätkusuutlikkus: see ei ole mingi eraldiseisev valdkond, vaid me peaksime kõike vaatama läbi jätkusuutlikkuse prisma. Ülejäänud komponendid on innovatsioon, partnerlussuhted (osa ettevõtete jaoks mängivad jätkusuutlikkuse saavutamisel põhirolli nende partnerid, nt tarnijad), loovus ja uuesti sõnastatud väärtus. Pelgalt finantstulemuste vaatamise kõrval tuleb selgelt jälgida ka keskkonna- ja sotsiaalset mõju.

Rahvusvahelise Kantari ja WFA (World Federation of Advertisers) koostöös tehtud raport Sustainable Marketing 2030 põhineb nii kvalitatiiv- kui kvantitatiivuuringul. Läbi viidi 18 süvaintervjuud globaalsel turul tegutsevate turundusjuhtidega ning 10 intervjuud jätkusuutlikkuse ekspertidega, samuti tehti küsitlus, millele vastas 938 turundajat 48 riigist üle maailma. Uuring viidi läbi perioodil oktoober 2022 kuni märts 2023. Raportile saad soovi korral ligipääsu siin.

Allikas: Kantar