Erakonna toetuse seire: kuidas me mõõdame?

Erakonna toetuse seire: kuidas me mõõdame?

Alates 2017. aasta veebruarist teeme erakondade reitingute uuringut ainult veebiintervjuudena (CAWI – Computer Assisted Web Interviews).

Veebiuuringus kasutame Emori eelvärvatud ja valideeritud veebikontaktide baasi Foorum, kus on ligikaudu 30 000 vastajakontakti. Foorumi kontaktid kogume mitmeastmelise juhuvalikuga kodudes personaalintervjuude käigus ja telefoniküsitlustega. Foorumi baas on valideeritud ja sobiv esinduslike uuringute valikväljavõttudeks.

Erakonnatoetuste seire sihtrühmas ond Eesti kodanikud vanuses 18-84 aastat. Kord kuus küsitleme ligikaudu 1000 sihtrühma. Valimis kasutame kvoote soole, vanusele, rahvusele ja elukohale. Nii saame esindusliku pildi Eesti 18-84-aastastest kodanikest.

Erakondade reitingut mõõdame küsimusega: „Kui homme toimuksid Riigikogu valimised ja sinna kandideeriksid järgnevad erakonnad, siis kelle poolt Te hääletaksite?“

Erakondade toetusprotsente näitame nendest, kellel on erakondlik eelistus, “ei oska öelda” vastanute protsendi jätame kõrvale. Andmete taoline kuvamine muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks Riigikogu valimiste tulemustega, näeme erakondade võimalikku osakaalu Riigikogus, kui valimised oleksid toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga.

Uuringu tulemuste varalised ja mittevaralised õigused kuuluvad Kantar Emorile.

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.