Algab elanikkonna küsitlus soolise võrdõiguslikkuse teemadel

16.12.2021

Tänasest kuni jaanuari lõpuni toimub küsitlus soolise võrdõiguslikkuse teemadel, mille eesmärgiks on saada ülevaade Eesti naiste ja meeste hoiakute, kogemuste ja käitumise kohta erinevates eluvaldkondades. Vaatluse all on hariduselu ja oskused, pere- ja tööelu ning nende ühitamine, võrdväärsus ühiskonnas, majanduslik toimetulek ja ressursside jaotus. Ankeeti on seekord lisatud ka küsimused, mis võimaldavad hinnata koroonapandeemia piirangute mõju naistele ja meestele. Küsitluse viib läbi Kantar Emor Sotsiaalministeeriumi tellimusel.

„Eesti inimeste hoiakute ja kogemuste muutumise järjepidev seiramine võimaldab selgitada välja kitsaskohad, mis vajavad riigi erilist tähelepanu, aga samas ka edasiminekud ja positiivsed muutused. Uuringu tulemused on kasulik info kõigile ühiskonnaliikmetele, aluseks teadustöödele ja oluliseks sisendiks soolise võrdõiguslikkuse alaste otsuste tegemisel ning poliitika kujundamisel. Sestap palume kõikidel, kellele seda võimalust pakutakse, kindlasti uuringus osaleda. Igaühe arvamus ja kogemused on olulised, “ ütles Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Käthlin Sander.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärk on vaadelda, kas ja kuidas on muutunud ajas see, mida Eesti ühiskonnas peetakse meestele ja naistele omaseks ja sobivaks või kohaseks. Samuti kaardistatakse monitooringus meeste ja naiste kokkupuuteid sooliselt ebavõrdse kohtlemisega ning kohustuste ja vastutuse jagunemist nende vahel.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring on unikaalne pikaajalise traditsiooniga uuring. Avalikku arvamust soolise võrdõiguslikkuse küsimustes on Eestis uuritud alates 2003. aastast, mil viidi läbi esimene soolise võrdõiguslikkuse monitooring. Lisaks on uuringud toimunud ka 2005., 2009., 2013. ja 2016. aastal.

Jaanuari lõpuni kestvasse küsitlusse kaasatakse üle Eesti umbes 2000 inimest. Monitooringu sihtrühmaks on kõik Eestis elavad 15-aastased ja vanemad inimesed. Uuringu läbiviimist rahastatakse Norra Toetused 2014–2021 projektist.

Seni valminud soolise võrdõiguslikkuse uuringud leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Allikas: Sotsiaalministeerium